Cele

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

2) Celem wychowania przedszkolnego (zgodnie z podstawą programową) jest:
- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
- organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej, podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych,
- otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,
- umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Do głównych zadań przedszkola należy:

  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
  2. sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce;
  3. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;
  4. umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych;
  5. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju i wychowania dzieci;
  6. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

Realizując powyższe zadania przedszkole:

  1. rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci,
  2. stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków,
  3. rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra od zła.
Odsłony: 4431